HOME » KLANTENSERVICE » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 - Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
1.2 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
1.3 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
1.4 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; 
1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
1.6 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
1.7 Dag: kalenderdag; 
1.8 Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 
1.9 Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Bedrijfsnaam Demaro Fashion
Bezoek- en postadres Kamperfoeliestraat 20, 3765 AT Soest (NL)
Telefoonnummer 06-40355626
Mailadres info@demarofashion.nl
Website(s) https://www.demarofashion.nl
IBAN NL84KNAB0257598189
BIC/SWIFT (alleen nodig bij betalingen vanuit het buitenland) KNABNL2H
KvK 78476941
Btw NL861417227B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

Artikel 4 - Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: de prijs inclusief belastingen;de eventuele kosten van aflevering;de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs; de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief; indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt; de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.4 De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
5.5 De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
- het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
- de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
- de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
- de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
- de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 

Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

6.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
6.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform onderstaande instructies.

 

  1. De artikelen dienen in originele staat, ongebruikt en voorzien van productetiketten, in ongeschonden en originele verpakking binnen 14 dagen na ontvangst van je bestelling, samen met de factuur te retourneren.

  2. Portokosten t.a.v. retouren zijn altijd voor uw eigen rekening.

  3. Retourzendingen die niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen door Demaro Fashion zijn ontvangen, worden niet meer retour genomen en dus niet meer gecrediteerd.

  4. Indien artikelen toch door u worden teruggestuurd buiten de gestelde termijn van 14 dagen zullen deze artikelen in het bezit blijven van Demaro Fashion. Indien u bij nader inzien toch wenst dat deze artikelen teruggestuurd worden, dienen eerst de portokosten t.b.v. terugzending overgemaakt te worden.

  5. Indien uw retourzending zonder porto is verzonden naar Demaro Fashion, zullen deze portokosten, inclusief eventuele boetekosten, in mindering worden gebracht op het te retourneren bedrag.

  6. Het verzenden van uw retourzending naar Demaro Fashion met Post NL brievenbuspost (zonder Track&Trace) is voor uw eigen risico. Indien verlies of schade van een retourzending optreedt ontstaan door levering met Post NL brievenbuspost, kan Demaro Fashion hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

  7. Nadat het/de artikelen(en) correct ontvangen zijn wordt het aankoopbedrag op het door u vermelde IBAN bankrekeningnummer teruggestort. Demaro Fashion streeft er naar dit binnen 1 week te doen, doch bij drukte kan dit langer duren. Houdt dan rekening met de wettelijke termijn van maximaal 30 dagen.


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 

7.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
7.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

8.1 Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 
8.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
*    8.2a die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
*    8.2b die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
*    8.2c die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
*    8.2e waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

8.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor 
*    8.3a waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
*    8.3b betreffende weddenschappen en loterijen. 

Artikel 9 - De prijs 

9.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
9.2 In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
9.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
9.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 
*     9.4a deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 
*     9.4b de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
9.5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

10.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
10.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

11.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
11.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
11.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren - tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
11.4 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
11.5 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
11.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 12 - Betaling 

12.1 Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het artikel of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
12.2 Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
12.3 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
12.4 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 - Klachtenregeling

13.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
13.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
13.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
13.5 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

Artikel 15 - Aanvullende voorwaarden

15.1) Alle verzendkosten zijn voor rekening van de klant, ook in geval van retour. Uitzondering hierop zijn bestellingen van meer dan €60,00 
welke binnen Nederland verzonden worden; verzendkosten van uw bestelling van Demaro Fashion naar de klant zijn in dit geval gratis. 

15.2) Indien het bestelde product inclusief verzendverpakking onverhoopt in beschadigde conditie wordt ontvangen door de klant, dan zullen de portokosten voor herzending voor Demaro Fashion zijn. Voorwaarde hiervoor is wel dat een foto wordt gemaakt van het beschadigde product. Indien deze foto niet kan worden aangeleverd, dan zal Demaro Fashion niet overgaan tot kosteloze herzending.

15.3) Indien onjuiste of onvolledige adresgegevens door u als klant worden aangeleverd en hierdoor uw postpakket niet aankomt, kan Demaro Fashion hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. U zult wel aansprakelijk worden gesteld, mits de producten niet retour worden gestuurd aan Demaro Fashion door de ontvanger van het foutief opgegeven adres.

  1. Indien uw bestelling met Track&Trace" is verstuurd, zal Demaro Fashion zijn uiterste best doen om het pakket te traceren en terug te laten sturen naar Demaro Fashion. Indien u alsnog de producten wenst, dan zullen de eventuele kosten voor het retourzenden van het foutieve adres naar Demaro Fashion, vermeerderd met de porto voor het opnieuw verzenden van de producten naar u eerst betaald dienen te worden. Na ontvangst van betaling zal dan worden overgegaan tot herzending.
  2. Indien uw bestelling per brievenbuspost, zonder Track&Trace is verstuurd, zal Demaro Fashion uw bestelling niet meer kunnen traceren. De volgende opties zijn dan mogelijk:

* het pakket wordt door de foutieve ontvanger retour gestuurd. Er zal worden gehandeld volgens punt 15.3, punt 1)

* het pakket komt niet retour en is als verloren beschouwd. Er zal dan ook worden gehandeld volgens punt 15.3 punt 1), echter vermeerderd met inkoopkosten. Uit coulance zullen wij u de helft van de inkoopkosten in rekening brengen. 

15.4) U kunt artikelen retourneren, maar u dient zich wel te houden aan onderstaande regels:

U dient onderstaand retourformulier in te vullen en te versturen.

U dient het te retourneren artikel in originele staat, ongebruikt, niet gescheurd, inclusief verpakking (doosje), voorzien van porto binnen 14 dagen te retourneren, samen met  de factuur. * Indien uw retourzending niet voorzien is van porto, zullen de portokosten inclusief eventuele boetekosten op het te crediteren bedrag in mindering worden gebracht.

Retourzendingen dienen binnen 7 dagen na verzending van uw bestelling bij Demaro Fashion binnen te zijn (de verzenddatum staat op uw factuur). Na deze gestelde termijn worden retourzendingen niet meer teruggenomen en dus niet meer gecrediteerd. Indien Demaro Fashion retourzendingen ontvangt na de gestelde termijn van 14 dagen na ontvangst van uw bestelling, zal opnieuw portokosten betaald dienen te worden indien u de artikelen toch terug wenst te ontvangen.

15.5) Indien een product onverhoopt niet meer leverbaar is bij de leverancier omdat het product uit het assortiment gaat, kan Demaro Fashion hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

15.6) Indien door buitengewone weersomstandigheden, of andere natuurinvloeden het vlieg- of wegverkeer belemmerd wordt en daarom levering van uw bestelling mogelijk vertraagd wordt, kan Demaro Fashion hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.